BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Original Article
Brief Article
Ramin Schirin-Sokhan, Ron Winograd, Christoph Roderburg, Jhenee Bubenzer, Nicole Cabral do Ó, Dorothee Guggenberger, Hartmut Hecker, Christian Trautwein, Jens J W Tischendorf 
World J Gastroenterol 18(6):541-545. Published online Feb 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i6.541
Jose M Ramia, Francisco Ruiz-Gomez, Roberto De la Plaza, Pilar Veguillas, Jose Quiñones, Jorge García-Parreño 
World J Gastroenterol 18(6):546-550. Published online Feb 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i6.546
Rui Almeida Silva, Nuno Mesquita, Pedro Pimentel Nunes, Elisabete Cardoso, Ricardo Marcos Pinto, Luís Moreira Dias 
World J Gastroenterol 18(6):551-556. Published online Feb 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i6.551
Rui Almeida Silva, Nuno Mesquita, Pedro Pimentel Nunes, Elisabete Cardoso, Ricardo Marcos Pinto, Luís Moreira Dias 
World J Gastroenterol 18(6):551-556. Published online Feb 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i6.
Yan Gong, Yun-Sheng Yang, Xiao-Mei Zhang, Ming Su, Jean Wang, Jin-Dong Han, Ming-Zhou Guo 
World J Gastroenterol 18(6):563-569. Published online Feb 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i6.563
Yi-Chen Dai, Xiao-San Zhu, Qing-Zhen Nan, Zhang-Xin Chen, Jun-Pei Xie, Yu-Ka Fu, Yuan-Yuan Lin, Qing-Na Lian, Qiao-Fang Sang, Xiao-Juan Zhan 
World J Gastroenterol 18(6):570-575. Published online Feb 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i6.570
Shang-Wen Dong, Peng Zhang, Yi-Mei Liu, Yuan-Tao Cui, Shuo Wang, Shao-Jie Liang, Zhun He, Pei Sun, Yuan-Guo Wang 
World J Gastroenterol 18(6):576-582. Published online Feb 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i6.576
Case Report
Letters To The Editor
Federico Coccolini, Fausto Catena, Luca Ansaloni, Antonio Daniele Pinna 
World J Gastroenterol 18(6):587-588. Published online Feb 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i6.587