BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Jin-Xia Wu, Hui Huang, Lei Yang, Xiao-Feng Zhang, Shen-Shen Zhang, Hao-Hao Liu, Yue-Qin Wang, Le Yuan, Xue-Min Cheng, Dong-Gang Zhuang, Hui-Zhen Zhang 
World J Clin Cases 6(10):344-354. Published online Sep 26, 2018. doi: 10.12998/wjcc.v6.i10.344
Basic Study
Retrospective Study
Case Report