BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
The Editors Note
Commentary
Original Articles
Bao-Yu Guo, Su-Ying Zhang, Naofumi Mukaida, Akihisa Harada, Kouji Kuno, Jian-Bin Wang, Shu-Han Sun, Kouji Matshshima 
World J Gastroenterol 4(1):14-18. Published online Feb 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i1.14
Xue-Qing Chen, Wan-Dai Zhang, Yu-Gang Song, Dian-Yuan Zhou 
World J Gastroenterol 4(1):19-23. Published online Feb 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i1.19
Xu-Chen Zhang, Rui-Feng Gao, Bing-Qing Li, Lian-Sheng Ma, Li-Xin Mei, Yu-Zhen Wu, Feng-Qin Liu, Zheng-Lin Lian 
World J Gastroenterol 4(1):24-27. Published online Feb 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i1.24
Ying-Jie Wang, Meng-Dong Li, Yu-Min Wang, Jian Ding, Qing-He Nie 
World J Gastroenterol 4(1):74-76. Published online Feb 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i1.74
Hong-Bing Xu, Yi-Jun Zhang, Wen-Jiang Wei, Wei-Min Li, Xiang-Qun Tu 
World J Gastroenterol 4(1):80-81. Published online Feb 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i1.80
Abstract
Xin Wang, Yue-Xiang Chen, Cai-Fu Xu, Guo-Ning Zhao, Yu-Xin Huang, Qin-Li Wang 
World J Gastroenterol 4(1):18-18. Published online Feb 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i1.18
Review
Clinical Experience
Lin-Jie Shi, Guo-Lin Chen, Xue-Wen Li, Yi-Gang Shu, Xiang Zhang, Wei-Hua Pang 
World J Gastroenterol 4(1):92-92. Published online Feb 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i1.92