BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Original Articles
Jian-Hua Wang, Gui Lin, Zhi-Ping Yan, Xiao-Lin Wang, Jie-Ming Cheng, Mao-Quan Li 
World J Gastroenterol 4(2):133-136. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.133
You-Sheng Li, Jie-Shou Li, Ning Li, Zhi-Wei Jiang, Yun-Zhao Zhao, Nan-Yun Li, Fang-Nan Liu 
World J Gastroenterol 4(2):140-143. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.140
Xiao-Yan Zhao, Shi-Yuan Yu, Shi-Ping Da, Li Bai, Xiao-Zhong Guo, Xiao-Jing Dai, Yuan-Ming Wang 
World J Gastroenterol 4(2):147-149. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.147
Combined Traditional and Modern Medicine
Zhe Chen, Chang-Quan Ling, Xue-Qiang Huang, Hong-Wu Zhang 
World J Gastroenterol 4(2):171-173. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.171
Reviews
Brief Reports