BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Guideline Interpretation
Natacha Bordry, Christoforos Astaras, Marie Ongaro, Nicolas Goossens, Jean Louis Frossard, Thibaud Koessler 
World J Gastroenterol 27(28):4493-4503. Published online Jul 28, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i28.4493
Review
Minireviews
Basic Study
Ting Liu, Xiao-Li Xie, Xue Zhou, Sheng-Xiong Chen, Yi-Jun Wang, Lin-Ping Shi, Shu-Jia Chen, Yong-Juan Wang, Shu-Ling Wang, Jiu-Na Zhang, Shi-Ying Dou, Xiao-Yu Jiang, Ruo-Lin Cui, Hui-Qing Jiang 
World J Gastroenterol 27(28):4667-4686. Published online Jul 28, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i28.4667
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Case Report