BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Minireviews
Clinical and Translational Research
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
En-Pan Xu, Zhi-Peng Qi, Bing Li, Zhong Ren, Ming-Yan Cai, Shi-Lun Cai, Zhen-Tao Lyv, Zhang-Han Chen, Jing-Yi Liu, Qiang Shi, Yun-Shi Zhong 
World J Gastrointest Oncol 15(12):2111-2119. Published online Dec 15, 2023. doi: 10.4251/wjgo.v15.i12.2111
Basic Study
Meta-Analysis
Case Report