BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Original Articles
Lu Liu, Zao Jiang, Gao-Jun Teng, Ji-Zhi Song, Dong-Sheng Zhang, Qing-Ming Guo, Wen Fang, Shi-Cheng He, Jin-He Guo 
World J Gastroenterol 5(6):492-505. Published online Dec 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i6.492
Combined Traditional And Modern Medicine
Review
Brief Reports
Hao Wang, Min-Hua Zheng, Hao-Bo Zhang, Jian Zhu, Jian-Rong He, Ai-Guo Lu, Yu-Bao Ji, Min-Jun Zhang, Yu Jiang, Bao-Ming Yu, Hong-Wei Li 
World J Gastroenterol 5(6):544-546. Published online Dec 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i6.544
Kun Chen, Bao-Guang Han, Xian-Kai Ma, He-Qiu Zhang, Li Meng, Guo-Hua Wang, Fang Xia, Xiao-Guo Song, Shi-Gan Ling 
World J Gastroenterol 5(6):550-552. Published online Dec 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i6.550