BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Original Article
Emanuel Burri, Felix Schulte, Jürgen Muser, Rémy Meier, Christoph Beglinger 
World J Gastroenterol 19(13):2028-2036. Published online Apr 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i13.2028
Young Rak Choi, Joung-Ho Han, Young Shim Cho, Hye-Suk Han, Hee Bok Chae, Seon Mee Park, Sei Jin Youn 
World J Gastroenterol 19(13):2037-2043. Published online Apr 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i13.2037
Gang Zhao, Jun-Gang Zhang, He-Shui Wu, Jin Tao, Qi Qin, Shi-Chang Deng, Yang Liu, Lin Liu, Bo Wang, Kui Tian, Xiang Li, Shuai Zhu, Chun-You Wang 
World J Gastroenterol 19(13):2044-2052. Published online Apr 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i13.2044
Brief Article
Marina Rossato Adami, Cristina Targa Ferreira, Carlos Oscar Kieling, Vania Hirakata, Sandra Maria Gonçalves Vieira 
World J Gastroenterol 19(13):2053-2059. Published online Apr 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i13.2053
Emiliano de Carvalho Almodova, Walmar Kerche de Oliveira, Lucas Faria Abrahão Machado, Juliana Rigotto Grejo, Thiago Rabelo da Cunha, Wagner Colaiacovo, Erika Veruska Paiva Ortolan 
World J Gastroenterol 19(13):2060-2064. Published online Apr 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i13.2060
Jie Chen, Su-Jun Zhou, Yun Zhang, Guo-Qiang Zhang, Tian-Zhou Zha, Yi-Zhong Feng, Kai Zhang 
World J Gastroenterol 19(13):2073-2079. Published online Apr 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i13.2073
Yan-Bing Ding, Bin Deng, Xin-Nong Liu, Jian Wu, Wei-Ming Xiao, Yuan-Zhi Wang, Jian-Ming Ma, Qiang Li, Ze-Sheng Ju 
World J Gastroenterol 19(13):2080-2086. Published online Apr 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i13.2080
Qiang Lu, Wen-Wu Ling, Lin Ma, Zi-Xing Huang, Chang-Li Lu, Yan Luo 
World J Gastroenterol 19(13):2087-2091. Published online Apr 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i13.2087
Wei Ren, Jin Yu, Zhi-Mei Zhang, Yuan-Kun Song, Yi-Hui Li, Lei Wang 
World J Gastroenterol 19(13):2092-2096. Published online Apr 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i13.2092
Lei Chen, Ming-Quan Song, Hui-Zhong Lin, Lin-Hua Hao, Xiang-Jun Jiang, Zi-Yu Li, Yu-Xin Chen 
World J Gastroenterol 19(13):2097-2103. Published online Apr 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i13.2097
Meta-Analysis
Chun-Dong Zhang, Yong-Ji Zeng, Zhen Li, Jing Chen, Hong-Wu Li, Jia-Kui Zhang, Dong-Qiu Dai 
World J Gastroenterol 19(13):2104-2109. Published online Apr 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i13.2104
Case Report
Goran Z Stanojević, Dragan S Mihailović, Milica D Nestorović, Milan D Radojković, Milan M Jovanović, Miroslav P Stojanović, Branko B Branković 
World J Gastroenterol 19(13):2114-2117. Published online Apr 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i13.2114
Wen-Juan Tang, Ying Huang, Lian Chen, Shan Zheng, Kui-Ran Dong 
World J Gastroenterol 19(13):2122-2125. Published online Apr 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i13.2122
Letters To The Editor
Ren-Nan Feng, Guo-Dong Sun, Yan Zhao, Fu-Chuan Guo, Chang-Hao Sun 
World J Gastroenterol 19(13):2129-2130. Published online Apr 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i13.2129