BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Paolo Gionchetti, Fernando Rizzello, Karen M Lammers, Claudia Morselli, Lucia Sollazzi, Samuel Davies, Rosy Tambasco, Carlo Calabrese, Massimo Campieri 
World J Gastroenterol 12(21):3306-3313. Published online Jun 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i21.3306
Makoto Otsuki, Masahiko Hirota, Shinju Arata, Masaru Koizumi, Shigeyuki Kawa, Terumi Kamisawa, Kazunori Takeda, Toshihiko Mayumi, Motoji Kitagawa, Tetsuhide Ito, Kazuo Inui, Tooru Shimosegawa, Shigeki Tanaka, Keisho Kataoka, Hiromitsu Saisho, Kazuichi Okazaki, Yosikazu Kuroda, Norio Sawabu, Yoshifumi Takeyama, The Research Committee of Intractable Diseases of the Pancreas 
World J Gastroenterol 12(21):3314-3323. Published online Jun 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i21.3314
Gastric Cancer
Emmanuelle Leteurtre, Farid Zerimech, Guillaume Piessen, Agnès Wacrenier, Xavier Leroy, Marie-Christine Copin, Christophe Mariette, Jean-Pierre Aubert, Nicole Porchet, Marie-Pierre Buisine 
World J Gastroenterol 12(21):3324-3331. Published online Jun 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i21.3324
Liver Cancer
Viral Hepatitis
Basic Research
Hitoshi Matsumoto, Shinji Tamura, Yoshihiro Kamada, Shinichi Kiso, Juichi Fukushima, Akira Wada, Norikazu Maeda, Shinji Kihara, Tohru Funahashi, Yuji Matsuzawa, Iichiro Shimomura, Norio Hayashi 
World J Gastroenterol 12(21):3352-3358. Published online Jun 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i21.3352
Yu-Mei Li, Guo-Ming Lu, Xiao-Ping Zou, Zhao-Shen Li, Gui-Yong Peng, Dian-Chun Fang 
World J Gastroenterol 12(21):3368-3372. Published online Jun 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i21.3368
Clinical Research
Tryggve Ljung, Sofie Lundberg, Mark Varsanyi, Catharina Johansson, Peter T Schmidt, Max Herulf, Jon O Lundberg, Per M Hellström 
World J Gastroenterol 12(21):3386-3392. Published online Jun 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i21.3386
Hiroyuki Hanai, Takayuki Iida, Masami Yamada, Yoshihiko Sato, Ken Takeuchi, Tatsuo Tanaka, Kenji Kondo, Masataka Kikuyama, Yasuhiko Maruyama, Yasushi Iwaoka, Akiko Nakamura, Kazuhisa Hirayama, Abby R Saniabadi, Fumitoshi Watanabe 
World J Gastroenterol 12(21):3393-3399. Published online Jun 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i21.3393
Rapid Communication
Stelios F Assimakopoulos, Constantine E Vagianos, Aristides S Charonis, Ilias H Alexandris, Iris Spiliopoulou, Konstantinos C Thomopoulos, Vassiliki N Nikolopoulou, Chrisoula D Scopa 
World J Gastroenterol 12(21):3410-3415. Published online Jun 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i21.3410
Michalis Tzivras, Vassilios Koussoulas, Evangelos J Giamarellos-Bourboulis, Dimitrios Tzivras, Thomas Tsaganos, Pantelis Koutoukas, Helen Giamarellou, Athanasios Archimandritis 
World J Gastroenterol 12(21):3416-3419. Published online Jun 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i21.3416
Yue-Xin Yang, Hong-Wei Wang, Hong-Mei Cui, Yan Wang, Lian-Da Yu, Shi-Xue Xiang, Shui-Ying Zhou 
World J Gastroenterol 12(21):3430-3433. Published online Jun 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i21.3430
Case Report
Kuang-I Fu, Yasushi Sano, Shigeharu Kato, Hiroki Saito, Atsushi Ochiai, Takahiro Fujimori, Yutaka Saito, Takahisa Matsuda, Takahiro Fujii, Shigeaki Yoshida 
World J Gastroenterol 12(21):3446-3449. Published online Jun 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i21.3446
Tetsuya Shimizu, Hiroshi Yoshida, Yasuhiro Mamada, Nobuhiko Taniai, Satoshi Matsumoto, Yoshiaki Mizuguchi, Shigeki Yokomuro, Yasuo Arima, Koho Akimaru, Takashi Tajiri 
World J Gastroenterol 12(21):3450-3452. Published online Jun 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i21.3450
Drinko Balicevic, Karla Tomic, Miroslav Bekavac-Beslin, Igor Kovacevic, August Mijic, Mladen Belicza, Bozo Kruslin 
World J Gastroenterol 12(21):3453-3455. Published online Jun 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i21.3453