BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Minireviews
Zhi Zheng, Jie Yin, Xiao-Ye Liu, Xiao-Sheng Yan, Rui Xu, Meng-Yi Li, Jun Cai, Guang-Yong Chen, Jun Zhang, Zhong-Tao Zhang 
World J Gastrointest Oncol 13(6):560-573. Published online Jun 15, 2021. doi: 10.4251/wjgo.v13.i6.560
Retrospective Study
Observational Study
Prospective Study
Benjamin Babic, Dolores T Müller, Florian Gebauer, Lars Mortimer Schiffmann, Rabi R Datta, Wolfgang Schröder, Christiane J Bruns, Jessica M Leers, Hans F Fuchs 
World J Gastrointest Oncol 13(6):612-624. Published online Jun 15, 2021. doi: 10.4251/wjgo.v13.i6.612
Systematic Reviews