BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Arata Sakai, Hideyuki Shiomi, Atsuhiro Masuda, Takashi Kobayashi, Yasutaka Yamada, Yuzo Kodama 
World J Gastrointest Oncol 13(7):684-692. Published online Jul 15, 2021. doi: 10.4251/wjgo.v13.i7.684
Basic Study
Retrospective Study
Zhi-Peng Zhou, Xiang-Long Tan, Zhi-Ming Zhao, Yuan-Xing Gao, Yu-Yao Song, Yu-Ze Jia, Cheng-Gang Li 
World J Gastrointest Oncol 13(7):706-715. Published online Jul 15, 2021. doi: 10.4251/wjgo.v13.i7.706
Systematic Reviews