BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Minireview
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Study
Marcus Fernando Kodama Pertille Ramos, Leandro Cardoso Barchi, Rodrigo Jose de Oliveira, Marina Alessandra Pereira, Donato Roberto Mucerino, Ulysses Ribeiro Jr, Bruno Zilberstein, Ivan Cecconello 
World J Gastrointest Oncol 11(12):1161-1171. Published online Dec 15, 2019. doi: 10.4251/wjgo.v11.i12.1161
Ya Zeng, Wen Yu, Qi Liu, Wei-Wei Yu, Zheng-Fei Zhu, Wei-Xin Zhao, Jun Liu, Jia-Ming Wang, Xiao-Long Fu, Yuan Liu, Xu-Wei Cai 
World J Gastrointest Oncol 11(12):1172-1181. Published online Dec 15, 2019. doi: 10.4251/wjgo.v11.i12.1172
Observational Study
Systematic Reviews
Case Report