BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorials
Original Articles
Combined Traditional and Modern Medicine
Brief Reports
Guang-Ming Zhou, Wei-Qiang Chen, Qing-Xiang Gao, Wen-Jian Li, Qiang Li, Zeng-Quan Wei 
World J Gastroenterol 4(3):271-272. Published online Jun 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i3.271
Yu-Xin Huang, Yue-Xiang Chen, De-Sheng Hui, Hua Li, Chun-An Li, Tian-Mei Sun, Qing-Li Wang 
World J Gastroenterol 4(3):275-276. Published online Jun 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i3.275