BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Zheng-Dong Luo, Yi-Feng Wang, Yu-Xiao Zhao, Long-Chen Yu, Tian Li, Ying-Jing Fan, Shun-Jie Zeng, Yan-Li Zhang, Yi Zhang, Xin Zhang 
World J Gastroenterol 29(1):1-18. Published online Jan 7, 2023. doi: 10.3748/wjg.v29.i1.1
Joao Miranda, Natally Horvat, Gilton Marques Fonseca, Jose de Arimateia Batista Araujo-Filho, Maria Clara Fernandes, Charlotte Charbel, Jayasree Chakraborty, Fabricio Ferreira Coelho, Cesar Higa Nomura, Paulo Herman 
World J Gastroenterol 29(1):43-60. Published online Jan 7, 2023. doi: 10.3748/wjg.v29.i1.43
Minireviews
Basic Study
Observational Study
Systematic Reviews
Retraction Note