BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Giuseppe Iabichino, Milena Di Leo, Monica Arena, Giovanni Giuseppe Rubis Passoni, Elisabetta Morandi, Francesca Turpini, Paolo Viaggi, Carmelo Luigiano, Luca De Luca 
World J Gastroenterol 28(34):4943-4958. Published online Sep 14, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i34.4943
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Calvin Q Pan, Bao-Shen Zhu, Jian-Ping Xu, Jian-Xia Li, Li-Juan Sun, Hong-Xia Tian, Xi-Hong Zhang, Su-Wen Li, Er-Hei Dai 
World J Gastroenterol 28(34):5023-5035. Published online Sep 14, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i34.5023
Retrospective Study
Observational Study
Case Report