BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Minireviews
Basic Study
Retrospective Study
Yuichiro Ozeki, Kingo Hirasawa, Ryosuke Kobayashi, Chiko Sato, Yoko Tateishi, Atsushi Sawada, Ryosuke Ikeda, Masafumi Nishio, Takehide Fukuchi, Makomo Makazu, Masataka Taguri, Shin Maeda 
World J Gastroenterol 26(36):5450-5462. Published online Sep 28, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i36.5450
Observational Study
Anna Di Sessa, Giuseppina Rosaria Umano, Grazia Cirillo, Antonio Paride Passaro, Valentina Verde, Domenico Cozzolino, Stefano Guarino, Pierluigi Marzuillo, Emanuele Miraglia del Giudice 
World J Gastroenterol 26(36):5474-5483. Published online Sep 28, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i36.5474
Prospective Study
Case Report
Yoichi Sugiyama, Kensuke Shimbara, Masaru Sasaki, Mohei Kouyama, Tatsuya Tazaki, Shinya Takahashi, Atsushi Nakamitsu 
World J Gastroenterol 26(36):5527-5533. Published online Sep 28, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i36.5527