BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Murad Feroz Bandali, Anirudh Mirakhur, Edward Wolfgang Lee, Mollie Clarke Ferris, David James Sadler, Robin Ritchie Gray, Jason Kam Wong 
World J Gastroenterol 23(10):1735-1746. Published online Mar 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i10.1735
Minireviews
Chang-Zhen Zhu, Dong Liu, Wei-Ming Kang, Jian-Chun Yu, Zhi-Qiang Ma, Xin Ye, Kang Li 
World J Gastroenterol 23(10):1758-1763. Published online Mar 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i10.1758
Basic Study
Fabio Marongiu, Michela Marongiu, Antonella Contini, Monica Serra, Erika Cadoni, Riccardo Murgia, Ezio Laconi 
World J Gastroenterol 23(10):1764-1770. Published online Mar 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i10.1764
Hai-Mei Zhao, Fei Han, Rong Xu, Xiao-Ying Huang, Shao-Min Cheng, Min-Fang Huang, Hai-Yang Yue, Xin Wang, Yong Zou, Han-Lin Xu, Duan-Yong Liu 
World J Gastroenterol 23(10):1804-1815. Published online Mar 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i10.1804
Ma-Mu-Ti-Jiang A Ba-Bai-Ke-Re, Hui Chen, Xue Liu, Yun-Hai Wang 
World J Gastroenterol 23(10):1828-1835. Published online Mar 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i10.1828
Retrospective Cohort Study
Hong-Zhi Shi, Yu-Ning Wang, Xiao-Hui Huang, Ke-Cheng Zhang, Hong-Qing Xi, Jian-Xin Cui, Guo-Xiao Liu, Wen-Tao Liang, Bo Wei, Lin Chen 
World J Gastroenterol 23(10):1836-1842. Published online Mar 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i10.1836
Jie-Qiong Zhou, Xiao-Wei Tang, Yu-Tang Ren, Zheng-Jie Wei, Si-Lin Huang, Qiao-Ping Gao, Xiao-Feng Zhang, Jian-Feng Yang, Wei Gong, Bo Jiang 
World J Gastroenterol 23(10):1843-1850. Published online Mar 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i10.1843
Clinical Trials Study
Observational Study
Amit K Mathur, Apurba K Chakrabarti, Jessica L Mellinger, Michael L Volk, Ryan Day, Andrew L Singer, Winston R Hewitt, Kunam S Reddy, Adyr A Moss 
World J Gastroenterol 23(10):1857-1865. Published online Mar 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i10.1857
Hani Oweira, Ulf Petrausch, Daniel Helbling, Jan Schmidt, Meinrad Mannhart, Arianeb Mehrabi, Othmar Schöb, Anwar Giryes, Michael Decker, Omar Abdel-Rahman 
World J Gastroenterol 23(10):1872-1880. Published online Mar 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i10.1872
Shira Zelber-Sagi, Shiran Bord, Gali Dror-Lavi, Matthew Lee Smith, Samuel D Towne Jr, Assaf Buch, Muriel Webb, Hanny Yeshua, Assy Nimer, Oren Shibolet 
World J Gastroenterol 23(10):1881-1890. Published online Mar 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i10.1881
Jin-Bo Lin, Lei Zhang, Dong-Wen Wu, Zhou-Huan Xi, Xue-Jun Wang, Yun-Shou Lin, Wakana Fujiwara, Jing-Ru Tian, Min Wang, Peng Peng, Ai Guo, Zhen Yang, Le Luo, Ling-Ya Jiang, Qia-Qia Li, Xue-Ying Zhang, Yun-Feng Zhang, Hou-Wei Xu, Bing Yang, Xun-Lin Li, Yi-Xiong Lei 
World J Gastroenterol 23(10):1891-1898. Published online Mar 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i10.1891
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Justyna Godos, Antonio Biondi, Fabio Galvano, Francesco Basile, Salvatore Sciacca, Edward L Giovannucci, Giuseppe Grosso 
World J Gastroenterol 23(10):1909-1919. Published online Mar 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i10.1909
Case Report