BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Shao-Jie Hu, Sha-Sha Jiang, Jin Zhang, Dan Luo, Bo Yu, Liang-Yan Yang, Hua-Hua Zhong, Mei-Wen Yang, Li-Yu Liu, Fen-Fang Hong, Shu-Long Yang 
World J Clin Cases 7(6):691-704. Published online Mar 26, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i6.691
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Le Lin, Huai-Shan Hong, Yun-Liang Gao, Jin-Rui Yang, Tao Li, Qing-Guo Zhu, Lie-Fu Ye, Yong-Bao Wei 
World J Clin Cases 7(6):727-733. Published online Mar 26, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i6.727
Observational Study
Case Report
Sho Watanabe, Yoshitaka Honma, Naoya Murakami, Hiroshi Igaki, Taisuke Mori, Hidekazu Hirano, Natsuko Okita, Hirokazu Shoji, Satoru Iwasa, Atsuo Takashima, Ken Kato, Kenya Kobayashi, Fumihiko Matsumoto, Seiichi Yoshimoto, Jun Itami, Narikazu Boku 
World J Clin Cases 7(6):765-772. Published online Mar 26, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i6.765