BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Xiao-Cong Jiang, Xiao-Bing Yao, Heng-Bo Xia, Ye-Zhou Su, Pan-Quan Luo, Jian-Ran Sun, En-Dong Song, Zhi-Jian Wei, A-Man Xu, Li-Xiang Zhang, Yu-Hong Lan 
World J Gastrointest Oncol 15(4):665-676. Published online Apr 15, 2023. doi: 10.4251/wjgo.v15.i4.665
Retrospective Study