BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Christos Liatsos, Apostolis Papaefthymiou, Nikolaos Kyriakos, Michail Galanopoulos, Michael Doulberis, Marios Giakoumis, Evangelia Petridou, Christos Mavrogiannis, Theodore Rokkas, Jannis Kountouras 
World J Gastrointest Oncol 14(5):959-972. Published online May 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i5.959
Minireviews
Retrospective Study
Observational Study
Case Report
Correction