BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Basic Study
Retrospective Study
Yasuhito Suenaga, Mitsuro Kanda, Seiji Ito, Yoshinari Mochizuki, Hitoshi Teramoto, Kiyoshi Ishigure, Toshifumi Murai, Takahiro Asada, Akiharu Ishiyama, Hidenobu Matsushita, Chie Tanaka, Daisuke Kobayashi, Michitaka Fujiwara, Kenta Murotani, Yasuhiro Kodera 
World J Gastrointest Oncol 11(1):17-27. Published online Jan 15, 2019. doi: 10.4251/wjgo.v11.i1.17
Tsutomu Nishida, Aya Sugimoto, Ryo Tomita, Yu Higaki, Naoto Osugi, Kei Takahashi, Kaori Mukai, Tokuhiro Matsubara, Dai Nakamatsu, Shiro Hayashi, Masashi Yamamoto, Sachiko Nakajima, Koji Fukui, Masami Inada 
World J Gastrointest Oncol 11(1):28-38. Published online Jan 15, 2019. doi: 10.4251/wjgo.v11.i1.28
Systematic Review