BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Kuan-Yin Lin, Guan-Jhou Chen, Yu-Lin Lee, Yi-Chia Huang, Aristine Cheng, Hsin-Yun Sun, Sui-Yuan Chang, Chun-Eng Liu, Chien-Ching Hung 
World J Gastroenterol 23(20):3589-3606. Published online May 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i20.3589
Minireviews
Basic Study
Francois-Pierre Martin, Ming-Ming Su, Guo-Xiang Xie, Seu Ping Guiraud, Martin Kussmann, Jean-Philippe Godin, Wei Jia, Andreas Nydegger 
World J Gastroenterol 23(20):3643-3654. Published online May 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i20.3643
Qing-Fen Zheng, Li Bai, Zhong-Ping Duan, Yuan-Ping Han, Su-Jun Zheng, Yu Chen, Jian-Sheng Li 
World J Gastroenterol 23(20):3655-3663. Published online May 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i20.3655
Adilijiang Aimaiti, Ma Mu Ti Jiang A Ba Bai Ke Re, Irshat Ibrahim, Hui Chen, Maimaitituerxun Tuerdi, Mayinuer 
World J Gastroenterol 23(20):3664-3674. Published online May 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i20.3664
Jin-Hua Liu, Dan-Yang Liu, Li Wang, Li-Ping Han, Zhe-Yu Qi, Hai-Jun Ren, Yan Feng, Feng-Ming Luan, Liang-Tian Mi, Shu-Mei Shan 
World J Gastroenterol 23(20):3684-3689. Published online May 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i20.3684
Retrospective Cohort Study
Daniele Nicolini, Andrea Agostini, Roberto Montalti, Federico Mocchegiani, Cinzia Mincarelli, Alessandra Mandolesi, Nicola L Robertson, Roberto Candelari, Andrea Giovagnoni, Marco Vivarelli 
World J Gastroenterol 23(20):3690-3701. Published online May 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i20.3690
Retrospective Study
Observational Study
Prospective Study
Meta-Analysis
Hui Li, Jun-Bin Zhang, Xiao-Long Chen, Lei Fan, Li Wang, Shi-Hui Li, Qiao-Lan Zheng, Xiao-Ming Wang, Yang Yang, Gui-Hua Chen, Gen-Shu Wang 
World J Gastroenterol 23(20):3730-3743. Published online May 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i20.3730
Case Report
Nobuhisa Takase, Keisuke Fukui, Takafumi Tani, Tohru Nishimura, Tomohiro Tanaka, Naoki Harada, Kimihiko Ueno, Manabu Takamatsu, Akihiko Nishizawa, Akiharu Okamura, Kunihiko Kaneda 
World J Gastroenterol 23(20):3752-3757. Published online May 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i20.3752
Letters To The Editor