BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Lucia A Possamai, Charalambos Gustav Antoniades, Quentin M Anstee, Alberto Quaglia, Diego Vergani, Mark Thursz, Julia Wendon 
World J Gastroenterol 16(15):1811-1819. Published online Apr 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i15.1811
Observation
Review
Original Article
Lukas Moleda, Lars Jurzik, Matthias Froh, Erwin Gäbele, Claus Hellerbrand, Rainer H Straub, Jürgen Schölmerich, Reiner Wiest 
World J Gastroenterol 16(15):1837-1844. Published online Apr 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i15.1837
Zilvinas Dambrauskas, Nathalia Giese, Antanas Gulbinas, Thomas Giese, Pascal O Berberat, Juozas Pundzius, Giedrius Barauskas, Helmut Friess 
World J Gastroenterol 16(15):1845-1853. Published online Apr 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i15.1845
Minoru Tomizawa, Fuminobu Shinozaki, Takao Sugiyama, Shigenori Yamamoto, Makoto Sueishi, Takanobu Yoshida 
World J Gastroenterol 16(15):1854-1858. Published online Apr 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i15.1854
Brief Article
Nobuhito Ikeuchi, Takao Itoi, Atsushi Sofuni, Fumihide Itokawa, Takayoshi Tsuchiya, Toshio Kurihara, Kentaro Ishii, Shujiro Tsuji, Junko Umeda, Fuminori Moriyasu, Akihiko Tsuchida, Kazuhiko Kasuya 
World J Gastroenterol 16(15):1890-1895. Published online Apr 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i15.1890
Kazuhisa Okada, Masahiko Inamori, Kento Imajyo, Hideyuki Chiba, Takashi Nonaka, Tadahiko Shiba, Takashi Sakaguchi, Kazuhiko Atsukawa, Hisao Takahashi, Etsuo Hoshino, Atsushi Nakajima 
World J Gastroenterol 16(15):1896-1900. Published online Apr 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i15.1896
Case Report
Francesca Vincenzi, Barbara Bizzarri, Alessia Ghiselli, Nicola de’ Angelis, Fabiola Fornaroli, Gian Luigi de’ Angelis 
World J Gastroenterol 16(15):1924-1927. Published online Apr 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i15.1924
Andrea Cavallaro, Emanuele Lo Menzo, Maria Di Vita, Antonio Zanghì, Vincenzo Cavallaro, Pier Francesco Veroux, Alessandro Cappellani 
World J Gastroenterol 16(15):1928-1933. Published online Apr 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i15.1928
Letters To The Editor