BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Harvey Miller, Jianbing Zhang, Rhonda KuoLee, Girishchandra B Patel, Wangxue Chen 
World J Gastroenterol 13(10):1477-1486. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1477
Topic Highlight
Wataru Kimura, Toshiyuki Moriya, Jinfeng Ma, Yukinori Kamio, Toshihiro Watanabe, Mitsukiro Yano, Hiroto Fujimoto, Koji Tezuka, Ichiro Hirai, Akira Fuse 
World J Gastroenterol 13(10):1493-1499. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1493
Liver Cancer
Colorectal Cancer
Mohammad Reza Abbaszadegan, Alireza Tavasoli, Arash Velayati, Hamid Reza Sima, Hassan Vosooghinia, Mehdi Farzadnia, Hamid Asadzedeh, Mehran Gholamin, Ezzat Dadkhah, Azadeh Aarabi 
World J Gastroenterol 13(10):1528-1533. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1528
H Pylori
Basic Research
Rapid Communication
Ichiro Hirata, Masahiro Hoshimoto, Osamu Saito, Masanobu Kayazawa, Takashi Nishikawa, Mitsuyuki Murano, Ken Toshina, Fang-Yu Wang, Ryoichi Matsuse 
World J Gastroenterol 13(10):1569-1574. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1569
Masahide Hamaguchi, Takao Kojima, Noriyuki Takeda, Chisato Nagata, Jun Takeda, Hiroshi Sarui, Yutaka Kawahito, Naohisa Yoshida, Atsushi Suetsugu, Takahiro Kato, Junichi Okuda, Kazunori Ida, Toshikazu Yoshikawa 
World J Gastroenterol 13(10):1579-1584. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1579
Lesley A Anderson, RG Peter Watson, Seamus J Murphy, Brian T Johnston, Harry Comber, Jim Mc Guigan, John V Reynolds, Liam J Murray 
World J Gastroenterol 13(10):1585-1594. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1585
Sefa Guliter, Fahri Yakaryilmaz, Zubeyde Ozkurt, Reyhan Ersoy, Derya Ucardag, Osman Caglayan, Pınar Atasoy 
World J Gastroenterol 13(10):1599-1601. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1599
Jun Wang, Mao-Hong Luo, Zuo-Xing Zhang, Pei-Da Zhang, Xi-Li Jiang, Dong-Wang Ma, Rong-Zeng Suo, Li-Zhong Zhao, Qing-Hui Qi 
World J Gastroenterol 13(10):1612-1617. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1612
Case Report
Huaiqi Yao, Kojiro Michitaka, Yoshio Tokumoto, Yosuke Murata, Toshie Mashiba, Masanori Abe, Yoichi Hiasa, Norio Horiike, Morikazu Onji 
World J Gastroenterol 13(10):1618-1621. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1618
Spiros G Delis, Petros N Maniatis, Charikleia Triantopoulou, John Papailiou, Christos Dervenis 
World J Gastroenterol 13(10):1626-1627. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1626