BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Mikio Kajihara, Kazuki Takakura, Tomoya Kanai, Zensho Ito, Keisuke Saito, Shinichiro Takami, Shigetaka Shimodaira, Masato Okamoto, Toshifumi Ohkusa, Shigeo Koido 
World J Gastroenterol 22(17):4275-4286. Published online May 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i17.4275
Review
Matthew W Stier, Vani J Konda, John Hart, Irving Waxman 
World J Gastroenterol 22(17):4297-4306. Published online May 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i17.4297
Basic Study
Markus Alexander Küper, Sebastian Trütschel, Jürgen Weinreich, Alfred Königsrainer, Stefan Beckert 
World J Gastroenterol 22(17):4321-4329. Published online May 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i17.4321
Cheng Peng, Hua Wang, Wen-Jing Zhang, Sheng-Hua Jie, Qiao-Xia Tong, Meng-Ji Lu, Dong-Liang Yang 
World J Gastroenterol 22(17):4354-4361. Published online May 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i17.4354
Case Control Study
Liat Mlynarsky, Dalit Schlesinger, Roni Lotan, Muriel Webb, Zamir Halpern, Erwin Santo, Oren Shibolet, Shira Zelber-Sagi 
World J Gastroenterol 22(17):4362-4372. Published online May 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i17.4362
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Andrés Duarte-Rojo, Astrid Ruiz-Margáin, Ricardo U Macias-Rodriguez, Francisco Javier Cubero, José Estradas-Trujillo, Rosa Ma Muñoz-Fuentes, Aldo Torre 
World J Gastroenterol 22(17):4397-4402. Published online May 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i17.4397
Tomohiro Maekawa, Yoshihiro Kamada, Yusuke Ebisutani, Makiko Ueda, Tomoki Hata, Koichi Kawamoto, Shinji Takamatsu, Kayo Mizutani, Mayuka Shimomura, Tomoaki Sobajima, Hironobu Fujii, Kotarosumitomo Nakayama, Kimihiro Nishino, Makoto Yamada, Takashi Kumada, Toshifumi Ito, Hidetoshi Eguchi, Hiroaki Nagano, Eiji Miyoshi 
World J Gastroenterol 22(17):4403-4410. Published online May 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i17.4403
Case Report
Kosuke Takagaki, Satoshi Osawa, Tatsuhiro Ito, Moriya Iwaizumi, Yasushi Hamaya, Hiroe Tsukui, Takahisa Furuta, Hidetoshi Wada, Satoshi Baba, Ken Sugimoto 
World J Gastroenterol 22(17):4416-4420. Published online May 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i17.4416