BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Qing Yang, Ren-Wen Zhang, Peng-Cheng Sui, Hai-Tao He, Lei Ding 
World J Gastroenterol 21(39):10956-10981. Published online Oct 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i39.10956
José Ursic-Bedoya, Stéphanie Faure, Hélène Donnadieu-Rigole, Georges-Philippe Pageaux 
World J Gastroenterol 21(39):10994-11002. Published online Oct 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i39.10994
Andrea Lauterio, Stefano Di Sandro, Giacomo Concone, Riccardo De Carlis, Alessandro Giacomoni, Luciano De Carlis 
World J Gastroenterol 21(39):11003-11015. Published online Oct 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i39.11003
Review
Minireviews
Basic Study
Case Control Study
Mazen Naga, Mona Amin, Dina Algendy, Ahmed Elbadry, May Fawzi, Ayman Foda, Serag Esmat, Dina Sabry, Laila Rashed, Samia Gabal, Manal Kamal 
World J Gastroenterol 21(39):11141-11151. Published online Oct 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i39.11141
Yan Ren, Mei Liu, Jing Zhao, Feng Ren, Yu Chen, Jun-Feng Li, Jing-Yun Zhang, Feng Qu, Jin-Lan Zhang, Zhong-Ping Duan, Su-Jun Zheng 
World J Gastroenterol 21(39):11152-11159. Published online Oct 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i39.11152
Retrospective Study
Jae Hyun Park, Si Hyung Lee, Joon Mo Park, Chan Seo Park, Kyung Sik Park, Eun Soo Kim, Kwang Bum Cho 
World J Gastroenterol 21(39):11160-11167. Published online Oct 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i39.11160
Clinical Trials Study
Shintaro Tsukinaga, Mikio Kajihara, Kazuki Takakura, Zensho Ito, Tomoya Kanai, Keisuke Saito, Shinichiro Takami, Hiroko Kobayashi, Yoshihiro Matsumoto, Shunichi Odahara, Kan Uchiyama, Hiroshi Arakawa, Masato Okamoto, Haruo Sugiyama, Kazuki Sumiyama, Toshifumi Ohkusa, Shigeo Koido 
World J Gastroenterol 21(39):11168-11178. Published online Oct 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i39.11168
Systematic Reviews
Case Report
Fang Chen, Hai-Feng Jin, Yi-Hong Fan, Li-Jun Cai, Zhuo-Yi Zhang, Bin Lv 
World J Gastroenterol 21(39):11199-11204. Published online Oct 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i39.11199