BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Gastric Cancer
Colorectal Cancer
Nozomi Togo, Susumu Ohwada, Shinji Sakurai, Hiroyuki Toya, Ichiro Sakamoto, Tatsuya Yamada, Tetsuhiro Nakano, Ken Muroya, Izumi Takeyoshi, Takashi Nakajima, Takashi Sekiya, Yusuke Yamazumi, Tsutomu Nakamura, Tetsu Akiyama 
World J Gastroenterol 14(31):4880-4888. Published online Aug 21, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.4880
Clinical Research
Basic Research
Rapid Communication
Adam Elzagheid, Abdelbaset Buhmeida, Eija Korkeila, Yrjö Collan, Kari Syrjänen, Seppo Pyrhönen 
World J Gastroenterol 14(31):4903-4908. Published online Aug 21, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.4903
Ioannis Kehagias, Stavros Nikolaos Karamanakos, Spyros Panagiotopoulos, Konstantinos Panagopoulos, Fotis Kalfarentzos 
World J Gastroenterol 14(31):4909-4914. Published online Aug 21, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.4909
Atsushi Nanashima, Toshiyuki Nakayama, Yorihisa Sumida, Takafumi Abo, Hiroaki Takeshita, Kenichirou Shibata, Shigekazu Hidaka, Terumitsu Sawai, Toru Yasutake, Takeshi Nagayasu 
World J Gastroenterol 14(31):4915-4922. Published online Aug 21, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.4915
Pi-Chu Liu, Zhi-Wei Jiang, Xiao-Lin Zhu, Zhi-Ming Wang, Yan-Qing Diao, Ning Li, Jie-Shou Li 
World J Gastroenterol 14(31):4938-4942. Published online Aug 21, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.4938
Case Report