BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Shingo Tsuji, Masahiko Tsujii, Hiroaki Murata, Tsutomu Nishida, Masato Komori, Masakazu Yasumaru, Shuji Ishii, Yoshiaki Sasayama, Sunao Kawano, Norio Hayashi 
World J Gastroenterol 12(11):1671-1680. Published online Mar 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i11.1671
Esophageal Cancer
Ming Wu, Jin-Kou Zhao, Xiao-Shu Hu, Pei-Hua Wang, Yu Qin, Yin-Chang Lu, Jie Yang, Ai-Min Liu, De-Lin Wu, Zuo-Feng Zhang, Kok J Frans, Pieter van’t Veer 
World J Gastroenterol 12(11):1686-1693. Published online Mar 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i11.1686
Gastric Cancer
Liver Cancer
Christoph F Dietrich, Wolfgang Kratzer, Deike Strobel, Etienne Danse, Robert Fessl, Alfred Bunk, Udo Vossas, Karlheinz Hauenstein, Wilhelm Koch, Wolfgang Blank, Matthijs Oudkerk, Dietbert Hahn, Christian Greis 
World J Gastroenterol 12(11):1699-1705. Published online Mar 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i11.1699
Viral Hepatitis
Stefano Targhetta, Federico Villamil, Paolo Inturri, Patrizia Pontisso, Stefano Fagiuoli, Umberto Cillo, Attilio Cecchetto, Simona Gianni, Remo Naccarato, Patrizia Burra 
World J Gastroenterol 12(11):1706-1712. Published online Mar 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i11.1706
Basic Research
Clinical Research
Viola Andresen, Alexander Poellinger, Chedwa Tsrouya, Dominik Bach, Albrecht Stroh, Annette Foerschler, Petra Georgiewa, Marco Schmidtmann, Ivo R van der Voort, Peter Kobelt, Claus Zimmer, Bertram Wiedenmann, Burghard F Klapp, Hubert Monnikes 
World J Gastroenterol 12(11):1723-1729. Published online Mar 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i11.1723
Károly Palatka, Zoltán Serfőző, Zoltán Veréb, Róbert Bátori, Beáta Lontay, Zoltán Hargitay, Zoltán Nemes, Miklós Udvardy, Ferenc Erdődi, István Altorjay 
World J Gastroenterol 12(11):1730-1738. Published online Mar 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i11.1730
Rapid Communication
Case Report
Giada Sebastiani, Daniel F Wallace, Susan E Davies, Vasu Kulhalli, Ann P Walker, James S Dooley 
World J Gastroenterol 12(11):1788-1792. Published online Mar 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i11.1788
Hiroto Tanaka, Hiroki Ueda, Yohei Kida, Hiroko Hamagami, Tomikimi Tsuji, Masakazu Ichinose 
World J Gastroenterol 12(11):1793-1794. Published online Mar 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i11.1793
Kiyotaka Kurachi, Toshio Nakamura, Tadataka Hayashi, Yosuke Asai, Takayuki Kashiwabara, Akihito Nakajima, Shohachi Suzuki, Hiroyuki Konno 
World J Gastroenterol 12(11):1795-1797. Published online Mar 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i11.1795
Yujo Kawashita, Yukio Kamohara, Junichiro Furui, Fumihiko Fujita, Shungo Miyamoto, Mitsuhisa Takatsuki, Kuniko Abe, Tomayoshi Hayashi, Yasuharu Ohno, Takashi Kanematsu 
World J Gastroenterol 12(11):1798-1801. Published online Mar 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i11.1798
Kuniomi Honda, Takahiro Mizutani, Kazuhiko Nakamura, Naomi Higuchi, Kenji Kanayama, Yorinobu Sumida, Shigetaka Yoshinaga, Soichi Itaba, Hirotada Akiho, Ken Kawabe, Yoshiyuki Arita, Tetsuhide Ito 
World J Gastroenterol 12(11):1802-1804. Published online Mar 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i11.1802
Yoshimi Nakajima, Hitoshi Takagi, Naondo Sohara, Ken Sato, Satoru Kakizaki, Kenichi Nomoto, Hideki Suzuki, Taketoshi Suehiro, Tatsuo Shimura, Takayuki Asao, Hiroyuki Kuwano, Masatomo Mori, Ken Nishikura 
World J Gastroenterol 12(11):1805-1809. Published online Mar 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i11.1805