BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Retrospective Study
Observational Study
Case Report
Jia-Xi Mao, Fei Teng, Cong Liu, Hang Yuan, Ke-Yan Sun, You Zou, Jia-Yong Dong, Jun-Song Ji, Jun-Feng Dong, Hong Fu, Guo-Shan Ding, Wen-Yuan Guo 
World J Clin Cases 7(8):972-983. Published online Apr 26, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i8.972
Cheng Wei, Feng Xiong, Zhi-Chao Yu, De-Feng Li, Ming-Han Luo, Ting-Ting Liu, Ying-Xue Li, Ding-Guo Zhang, Zheng-Lei Xu, Hong-Tao Jin, Qi Tang, Li-Sheng Wang, Jian-Yao Wang, Jun Yao 
World J Clin Cases 7(8):984-991. Published online Apr 26, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i8.984
Yan-Ni Liu, Yong Zhu, Jia-Jun Tan, Guang-Shu Shen, Shu-Liang Huang, Chun-Gen Zhou, Shao-Hua Huangfu, Rui Zhang, Xiao-Bo Huang, Ling Wang, Qi Zhang, Bin Jiang 
World J Clin Cases 7(8):992-1000. Published online Apr 26, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i8.992