BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Jia-Nan Chen, Zheng Liu, Zhi-Jie Wang, Fu-Qiang Zhao, Fang-Ze Wei, Shi-Wen Mei, Hai-Yu Shen, Juan Li, Wei Pei, Zheng Wang, Jun Yu, Qian Liu 
World J Gastrointest Oncol 12(6):632-641. Published online Jun 15, 2020. doi: 10.4251/wjgo.v12.i6.632
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Yao-Bin Lin, Jian-Hua Fu, Yan Huang, Yi-Huai Hu, Kong-Jia Luo, Ke-Xi Wang, Amos Éla Bella, Dong-Rong Situ, Ji-Yang Chen, Ting Lin, Xavier B D’Journo, Nuria M Novoa, Alessandro Brunelli, Hiran C Fernando, Robert J Cerfolio, Mahmoud Ismail, Hong Yang, the AME Thoracic Surgery Collaborative Group 
World J Gastrointest Oncol 12(6):651-662. Published online Jun 15, 2020. doi: 10.4251/wjgo.v12.i6.651
Observational Study
Meta-Analysis
Case Report