BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Minireviews
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Wen-Quan Liang, Ke-Cheng Zhang, Hua Li, Jian-Xin Cui, Hong-Qing Xi, Ji-Yang Li, Ai-Zhen Cai, Yu-Hua Liu, Wang Zhang, Lan Zhang, Bo Wei, Lin Chen 
World J Gastroenterol 26(11):1185-1196. Published online Mar 21, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i11.1185
Retrospective Study
Observational Study