BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Koji Fujita, Hisakazu Iwama, Hisaaki Miyoshi, Joji Tani, Kyoko Oura, Tomoko Tadokoro, Teppei Sakamoto, Takako Nomura, Asahiro Morishita, Hirohito Yoneyama, Tsutomu Masaki 
World J Gastroenterol 22(27):6100-6113. Published online Jul 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i27.6100
René Fahrner, Felix Dondorf, Michael Ardelt, Utz Settmacher, Falk Rauchfuss 
World J Gastroenterol 22(27):6135-6144. Published online Jul 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i27.6135
Review
Natalia A Osna, Wayne G Carter, Murali Ganesan, Irina A Kirpich, Craig J McClain, Dennis R Petersen, Colin T Shearn, Maria L Tomasi, Kusum K Kharbanda 
World J Gastroenterol 22(27):6192-6200. Published online Jul 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i27.6192
Minireviews
Basic Study
Takafumi Saito, Masahiro Sugimoto, Kazuo Okumoto, Hiroaki Haga, Tomohiro Katsumi, Kei Mizuno, Taketo Nishina, Sonoko Sato, Kaori Igarashi, Hiroko Maki, Masaru Tomita, Yoshiyuki Ueno, Tomoyoshi Soga 
World J Gastroenterol 22(27):6224-6234. Published online Jul 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i27.6224
Ya-Ling Hu, Yuan Yin, He-Yong Liu, Yu-Yang Feng, Ze-Hua Bian, Le-Yuan Zhou, Ji-Wei Zhang, Bo-Jian Fei, Yu-Gang Wang, Zhao-Hui Huang 
World J Gastroenterol 22(27):6235-6245. Published online Jul 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i27.6235
Case Control Study
Retrospective Study
Shinwa Tanaka, Takashi Toyonaga, Yoshinori Morita, Namiko Hoshi, Tsukasa Ishida, Yoshiko Ohara, Tetsuya Yoshizaki, Fumiaki Kawara, Eiji Umegaki, Takeshi Azuma 
World J Gastroenterol 22(27):6268-6275. Published online Jul 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i27.6268
Observational Study
Markus D Knudsen, Thomas de Lange, Edoardo Botteri, Dung-Hong Nguyen, Helge Evensen, Chloé B Steen, Geir Hoff, Tomm Bernklev, Anette Hjartåker, Paula Berstad 
World J Gastroenterol 22(27):6276-6286. Published online Jul 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i27.6276
Prospective Study
Amalia Azzariti, Letizia Porcelli, Oronzo Brunetti, Marzia Del Re, Vito Longo, Patrizia Nardulli, Michele Signorile, Jian-Ming Xu, Angela Calabrese, Anna Elisa Quatrale, Evaristo Maiello, Vito Lorusso, Nicola Silvestris 
World J Gastroenterol 22(27):6287-6295. Published online Jul 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i27.6287
Evidence-Based Medicine
Systematic Reviews
Case Report
Jaymon Patel, Saqib Walayat, Nikhil Kalva, Sidney Palmer-Hill, Sonu Dhillon 
World J Gastroenterol 22(27):6328-6334. Published online Jul 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i27.6328