BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Alberto Lué, Estela Solanas, Pedro Baptista, Sara Lorente, Juan J Araiz, Agustin Garcia-Gil, M Trinidad Serrano 
World J Gastroenterol 22(21):4966-4976. Published online Jun 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i21.4966
Review
Jan J van Iersel, Tim J C Paulides, Paul M Verheijen, John W Lumley, Ivo A M J Broeders, Esther C J Consten 
World J Gastroenterol 22(21):4977-4987. Published online Jun 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i21.4977
Basic Study
Seyedeh Farnaz Ghasemi-Niri, Faheem Maqbool, Maryam Baeeri, Mahdi Gholami, Mohammad Abdollahi 
World J Gastroenterol 22(21):4999-5011. Published online Jun 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i21.4999
Si-Jia He, Jia Cao, Yong-Sheng Li, Jia-Chun Yang, Min Zhou, Chun-Ying Qu, Yi Zhang, Feng Shen, Ying Chen, Ming-Ming Li, Lei-Ming Xu 
World J Gastroenterol 22(21):5012-5022. Published online Jun 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i21.5012
Peng-Hui Hu, Lan-Hong Pan, Patrick Ting-Yat Wong, Wen-Hui Chen, Yan-Qing Yang, Hong Wang, Jun-Jian Xiang, Meng Xu 
World J Gastroenterol 22(21):5033-5041. Published online Jun 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i21.5033
Case Control Study
Frederik Trier Moller, Lina Knudsen, Marcus Harbord, Jack Satsangi, Hannah Gordon, Lene Christiansen, Kaare Christensen, Tine Jess, Vibeke Andersen 
World J Gastroenterol 22(21):5050-5059. Published online Jun 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i21.5050
Bing Zhang, Hai-Lin Li, Qing Fan, Fang Guo, Xi-Yun Ren, Hai-Bo Zhou, Ji-Wei Zhu, Ya-Shuang Zhao, Wen-Jing Tian 
World J Gastroenterol 22(21):5060-5067. Published online Jun 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i21.5060
Retrospective Cohort Study
Anne-Laure Boucher, Bruno Pereira, Stéphanie Decousus, Marion Goutte, Felix Goutorbe, Anne Dubois, Johan Gagniere, Corinne Borderon, Juliette Joubert, Denis Pezet, Michel Dapoigny, Pierre J Déchelotte, Gilles Bommelaer, Anthony Buisson 
World J Gastroenterol 22(21):5068-5078. Published online Jun 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i21.5068
Asuka Nakarai, Jun Kato, Sakiko Hiraoka, Shiho Takashima, Daisuke Takei, Toshihiro Inokuchi, Yuusaku Sugihara, Masahiro Takahara, Keita Harada, Hiroyuki Okada 
World J Gastroenterol 22(21):5079-5087. Published online Jun 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i21.5079
Retrospective Study
Observational Study
Prospective Study
Ai Nakagawa, Masanori Atsukawa, Akihito Tsubota, Chisa Kondo, Tomomi Okubo, Taeang Arai, Norio Itokawa, Yoshiyuki Narahara, Katsuhiko Iwakiri 
World J Gastroenterol 22(21):5104-5113. Published online Jun 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i21.5104
Randomized Controlled Trial
Meta-Analysis
Case Report
Kosuke Minaga, Masayuki Kitano, Hajime Imai, Kentaro Yamao, Ken Kamata, Takeshi Miyata, Tomohiko Matsuda, Shunsuke Omoto, Kumpei Kadosaka, Tomoe Yoshikawa, Masatoshi Kudo 
World J Gastroenterol 22(21):5132-5136. Published online Jun 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i21.5132