BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Guidelines For Clinical Practice
Review
Original Article
Mitsuro Chiba, Toru Abe, Hidehiko Tsuda, Takeshi Sugawara, Satoko Tsuda, Haruhiko Tozawa, Katsuhiko Fujiwara, Hideo Imai 
World J Gastroenterol 16(20):2484-2495. Published online May 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i20.2484
Xian Ji Jin, Joon Mee Kim, Hyung Kil Kim, Lucia Kim, Suk Jin Choi, In Suh Park, Jee Young Han, Young Chae Chu, Ju Young Song, Kye Sook Kwon, Eun Joo Kim 
World J Gastroenterol 16(20):2496-2503. Published online May 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i20.2496
Brief Article
Davide Leopardo, Giuseppe Di Lorenzo, Amalia De Renzo, Piera Federico, Serena Luponio, Carlo Buonerba, Elide Matano, Gerardina Merola, Martina Imbimbo, Enzo Montesarchio, Antonio Rea, Maria Carmela Merola, Sabino De Placido, Giovannella Palmieri 
World J Gastroenterol 16(20):2526-2530. Published online May 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i20.2526
Joanna Raszeja-Wyszomirska, Grzegorz Kurzawski, Malgorzata Lawniczak, Joanna Miezynska-Kurtycz, Jan Lubinski 
World J Gastroenterol 16(20):2531-2536. Published online May 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i20.2531
Ke-Jun Zhang, Bing-Yuan Zhang, Kun-Peng Zhang, Li-Min Tang, Shi-Song Liu, Dong-Ming Zhu, Dian-Liang Zhang 
World J Gastroenterol 16(20):2554-2557. Published online May 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i20.2554
Case Report
Pier Paolo Mainenti, Sabrina Segreto, Marcello Mancini, Antonio Rispo, Immacolata Cozzolino, Stefania Masone, Ciro Roberto Rinaldi, Gerardo Nardone, Marco Salvatore 
World J Gastroenterol 16(20):2566-2570. Published online May 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i20.2566
Eo Toriyama, Atsushi Nanashima, Hideyuki Hayashi, Kuniko Abe, Naoe Kinoshita, Shunsuke Yuge, Takeshi Nagayasu, Masataka Uetani, Tomayoshi Hayashi 
World J Gastroenterol 16(20):2571-2576. Published online May 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i20.2571
Recall To Editorial Board Members
Lian-Sheng Ma 
World J Gastroenterol 16(20):2577-2578. Published online May 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i20.2577