BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Gastric Cancer
Liver Cancer
Florian Graepler, Marie-Luise Lemken, Wolfgang A Wybranietz, Ulrike Schmidt, Irina Smirnow, Christine D Groß, Martin Spiegel, Andrea Schenk, Hansjörg Graf, Ulrike A Lauer, Reinhard Vonthein, Michael Gregor, Sorin Armeanu, Michael Bitzer, Ulrich M. Lauer 
World J Gastroenterol 11(44):6910-6919. Published online Nov 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i44.6910
Umberto Cillo, Alessandro Vitale, Filippo Navaglia, Daniela Basso, Umberto Montin, Marco Bassanello, Francesco D’Amico, Francesco Antonio Ciarleglio, Alberto Brolese, Giacomo Zanus, Vito De Pascale, Mario Plebani, Davide Francesco D’Amico 
World J Gastroenterol 11(44):6920-6925. Published online Nov 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i44.6920
Colorectal Cancer
Hiroshi Ohtani, Kohei Ohta, Yuichi Arimoto, Eui-Chul Kim, Hiroko Oba, Kenji Adachi, Shoichi Terakawa, Mitsuo Tsubakimoto 
World J Gastroenterol 11(44):6932-6935. Published online Nov 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i44.6932
Viral Hepatitis
Basic Research
Makoto Nakamuta, Shusuke Morizono, Yuichi Tanabe, Eiji Kajiwara, Junya Shimono, Akihide Masumoto, Toshihiro Maruyama, Norihiro Furusyo, Hideyuki Nomura, Hironori Sakai, Kazuhiro Takahashi, Koichi Azuma, Shinji Shimoda, Kazuhiro Kotoh, Munechika Enjoji, Jun Hayashi: Kyushu University liver Disease Study Group 
World J Gastroenterol 11(44):6948-6953. Published online Nov 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i44.6948
Hong-Sheng Wang, Nobuhiro Ohkohchi, Yoshitaka Enomoto, Masahiro Usuda, Shigehito Miyagi, Takeshi Asakura, Hiroo Masuoka, Takashi Aiso, Keisuke Fukushima, Tomohiro Narita, Hideyuki Yamaya, Atsushi Nakamura, Satoshi Sekiguchi, Naoki Kawagishi, Akira Sato, Susumu Satomi 
World J Gastroenterol 11(44):6954-6959. Published online Nov 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i44.6954
Ming-Qing Xu, Xiu-Rong Shuai, Mao-Lin Yan, Ming-Man Zhang, Lu-Nan Yan 
World J Gastroenterol 11(44):6960-6967. Published online Nov 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i44.6960
Clinical Research
Wolfgang Kruis, Axel Dignass, Elisabeth Steinhagen-Thiessen, Julia Morgenstern, Joachim Mössner, Stephan Schreiber, Maurizio Vecchi, Alberto Malesci, Max Reinshagen, Robert Löfberg 
World J Gastroenterol 11(44):7001-7006. Published online Nov 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i44.7001
Rapid Communication
Fabio Carboni, Pasquale Lepiane, Roberto Santoro, Riccardo Lorusso, Pietro Mancini, Massimo Carlini, Eugenio Santoro 
World J Gastroenterol 11(44):7014-7017. Published online Nov 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i44.7014
Seng-Kee Chuah, Tsung-Hui Hu, Chung-Mou Kuo, King-Wah Chiu, Chung-Huang Kuo, Keng-Liang Wu, Yeh-Pin Chou, Sheng-Nan Lu, Shue-Shian Chiou, Chi-Sin Changchien, Hock-Liew Eng 
World J Gastroenterol 11(44):7028-7032. Published online Nov 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i44.7028
Case Report
Manfredi Rizzo, Pasquale Mansueto, Daniela Cabibi, Elisabetta Barresi, Kaspar Berneis, Mario Affronti, Gabriele Di Lorenzo, Sergio Vigneri, Giovam Battista Rini 
World J Gastroenterol 11(44):7044-7047. Published online Nov 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i44.7044
Letters To The Editor