BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Xuan Zhu, Hui-Hui Chen, Chen-Yi Gao, Xin-Xin Zhang, Jing-Xin Jiang, Yi Zhang, Jun Fang, Feng Zhao, Zhi-Gang Chen 
World J Stem Cells 12(6):448-461. Published online Jun 26, 2020. doi: 10.4252/wjsc.v12.i6.448
Minireviews
Basic Study
Retrospective Study