BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Invited Commentary
Original Articles
Xiao-Shun He, Jie-Fu Huang, Li-Jian Liang, Ming-De Lu, Xiu-Hu Cao 
World J Gastroenterol 5(2):128-131. Published online Apr 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i2.128
Wei Wu, De-Zhong Xu, Yong-Ping Yan, Jing-Xia Zhang, Ying Liu, Ru-Lin Li 
World J Gastroenterol 5(2):132-134. Published online Apr 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i2.132
Review
Yu-Qin Luo, Lian-Sheng Ma, Yi-Ling Zhao, Kai-Chun Wu, Bo-Rong Pan, Xue-Yong Zhang 
World J Gastroenterol 5(2):160-164. Published online Apr 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i2.160
Brief Reports
Tao Feng, Zhao-Chun Zeng, Lan Zhou, Wen-Yuan Chen, Yu-Ping Zuo 
World J Gastroenterol 5(2):175-176. Published online Apr 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i2.175