BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Original Articles
De-Yun Feng, Rui-Xue Chen, Yong Peng, Hui Zheng, Ya-Hui Yan 
World J Gastroenterol 5(1):45-46. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.45
Combined Traditional And Modern Medicine
Review
Brief Reports
De-Xing Fang, Fa-Qing Li, Wei-Guo Tan, Hua-Biao Chen, Hui-Ying Jin, Su-Qin Li, Hou-Ji Lin, Zhen-Xian Zhou 
World J Gastroenterol 5(1):73-74. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.73
Guang-Hua Guo, Jian-Heng Xu, Shu-Ming Sun, Tao Ma, Li-Biao Wu, Yi-Hua Yang, Qing-Wu Zhuang, Xu-Bin Jing 
World J Gastroenterol 5(1):75-76. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.75
Zi-Qiang Zi, Yan Xu, Wen-Min Sun, Zhong-Yuan Ren 
World J Gastroenterol 5(1):77-78. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.77
Hai-Feng Liu, Wei-Wen Liu, Dian-Chun Fang, Feng-Xian Liu, Guang-You He 
World J Gastroenterol 5(1):90-91. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.90
Xi Peng, Jing-Bin Feng, Shi-Liang Wang 
World J Gastroenterol 5(1):92-92. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.92