BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Clinical Practice Study
Hung-Wen Tsai, Chung-Liang Ho, Shu-Wen Cheng, Yih-Jyh Lin, Chou-Cheng Chen, Pin-Nan Cheng, Chia-Jui Yen, Ting-Tsung Chang, Po-Min Chiang, Shih-Huang Chan, Cheng-Hsun Ho, Shu-Hui Chen, Yi-Wen Wang, Nan-Haw Chow, Jou-Chun Lin 
World J Gastroenterol 24(10):1152-1166. Published online Mar 14, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i10.1152
Meta-Analysis