BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Field Of Vision
Topic Highlight
Review
Original Article
Atsushi Hokari, Tomohisa Ishikawa, Hisao Tajiri, Takahide Matsuda, Osamu Ishii, Nobuyuki Matsumoto, Chiaki Okuse, Hideaki Takahashi, Takeshi Kurihara, Ko-ichi Kawahara, Ikuro Maruyama, Mikio Zeniya 
World J Gastroenterol 18(31):4118-4126. Published online Aug 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i31.4118
Hong Shi, Xiu-Hua Yu, Xin-Zhang Guo, Yuan Guo, Hong Zhang, Bin Qian, Zhang-Rui Wei, Li Li, Xian-Chen Wang, Zi-Xiang Kong 
World J Gastroenterol 18(31):4136-4144. Published online Aug 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i31.4136
Brief Article
Roberto Hernandez-Alejandro, Kris P Croome, Martin Drage, Nathalie Sela, Jeremy Parfitt, Natasha Chandok, Paul Marotta, Cheryl Dale, William Wall, Douglas Quan 
World J Gastroenterol 18(31):4145-4149. Published online Aug 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i31.4145
Andrzej Cieśla, Maciej Kuśmider, Agata Faron-Górecka, Marta Dziedzicka-Wasylewska, Monika Bociąga-Jasik, Danuta Owczarek, Irena Ciećko-Michalska, Dorota Cibor, Tomasz Mach 
World J Gastroenterol 18(31):4156-4161. Published online Aug 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i31.4156
Raimundo Fernandes Araújo Júnior, Luiz Alberto Lira Soares, Cínthia Raquel da Costa Porto, Ranniere Gurgel Furtado de Aquino, Hugo Gonçalo Guedes, Pedro Ros Petrovick, Tatiane Pereira de Souza, Aurigena Antunes Araújo, Gerlane Coelho Bernardo Guerra 
World J Gastroenterol 18(31):4162-4168. Published online Aug 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i31.4162
Sung Chul Park, Hoon Jai Chun, Eun Sun Kim, Bora Keum, Yeon Seok Seo, Yong Sik Kim, Yoon Tae Jeen, Hong Sik Lee, Soon Ho Um, Chang Duck Kim, Ho Sang Ryu 
World J Gastroenterol 18(31):4169-4174. Published online Aug 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i31.4169
Chih-Chien Chin, Yi-Hung Kuo, Chien-Yuh Yeh, Jinn-Shiun Chen, Reiping Tang, Chung-Rong Changchien, Jeng-Yi Wang, Wen-Shih Huang 
World J Gastroenterol 18(31):4191-4198. Published online Aug 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i31.4191
Li-Ying Chen, Qiao-Hua Qiao, Shan-Chun Zhang, Yu-Hao Chen, Guan-Qun Chao, Li-Zheng Fang 
World J Gastroenterol 18(31):4215-4220. Published online Aug 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i31.4215
Case Report
Masau Sekiguchi, Haruhisa Suzuki, Ichiro Oda, Shigetaka Yoshinaga, Satoru Nonaka, Makoto Saka, Hitoshi Katai, Hirokazu Taniguchi, Ryoji Kushima, Yutaka Saito 
World J Gastroenterol 18(31):4224-4227. Published online Aug 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i31.4224
Norihiro Goto, Jun Mimura, Toshinao Itani, Motohito Hayashi, Yukari Shimada, Tomoaki Matsumori 
World J Gastroenterol 18(31):4228-4232. Published online Aug 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i31.4228
Letters To The Editor