BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Liver Cancer
Toshifumi Wakai, Yoshio Shirai, Takeshi Suda, Naoyuki Yokoyama, Jun Sakata, Pauldion V Cruz, Hirokazu Kawai, Yasunobu Matsuda, Masashi Watanabe, Yutaka Aoyagi, Katsuyoshi Hatakeyama 
World J Gastroenterol 12(4):546-552. Published online Jan 28, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i4.546
Colorectal Cancer
Viral Hepatitis
Yuichiro Eguchi, Toshihiko Mizuta, Tsutomu Yasutake, Akitaka Hisatomi, Ryuichi Iwakiri, Iwata Ozaki, Kazuma Fujimoto 
World J Gastroenterol 12(4):556-560. Published online Jan 28, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i4.556
Norihiro Furusyo, Hiroaki Takeoka, Kazuhiro Toyoda, Masayuki Murata, Yuichi Tanabe, Eiji Kajiwara, Junya Shimono, Akihide Masumoto, Toshihiro Maruyama, Hideyuki Nomura, Makoto Nakamuta, Kazuhiro Takahashi, Shinji Shimoda, Koichi Azuma, Hironori Sakai, Jun Hayashi, the Kyushu University Liver Disease Study Group 
World J Gastroenterol 12(4):561-567. Published online Jan 28, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i4.561
Basic Research
Masaru Odashima, Michiro Otaka, Mario Jin, Koga Komatsu, Isao Wada, Youhei Horikawa, Tamotsu Matsuhashi, Natsumi Hatakeyama, Jinko Oyake, Reina Ohba, Sumio Watanabe, Joel Linden 
World J Gastroenterol 12(4):568-573. Published online Jan 28, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i4.568
Clinical Research
Robert J Fraser, Marc Ritz, Addolorata C Di Matteo, Rosalie Vozzo, Monika Kwiatek, Robert Foreman, Brendan Stanley, Jack Walsh, Jim Burnett, Paul Jury, John Dent 
World J Gastroenterol 12(4):582-587. Published online Jan 28, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i4.582
Tsung-Hui Hu, Seng-Kee Chuah, Jui-Wei Lin, Yi-Chun Chiu, Chi-Sin Changchien, Chih-Chi Wang, Yaw-Sen Chen, Li-Na Yi, King-Wah Chiu, Chuan-Mo Lee 
World J Gastroenterol 12(4):595-602. Published online Jan 28, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i4.595
Rapid Communication
Mitsuo Toyoda, Satoru Kakizaki, Katsuhiko Horiuchi, Kenji Katakai, Naondo Sohara, Ken Sato, Hitoshi Takagi, Masatomo Mori, Takahito Nakajima 
World J Gastroenterol 12(4):608-611. Published online Jan 28, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i4.608
Terumi Kamisawa, Yuyang Tu, Naoto Egawa, Hitoshi Nakajima, Kouji Tsuruta, Atsutake Okamoto 
World J Gastroenterol 12(4):612-614. Published online Jan 28, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i4.612
Elena García-Martín, Juan L Mendoza, Carmen Martínez, Carlos Taxonera, Elena Urcelay, José M Ladero, Emilio G de la Concha, Manuel Díaz-Rubio, José AG Agúndez 
World J Gastroenterol 12(4):615-620. Published online Jan 28, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i4.615
Ana Cristina Gobbo César, Marília de Freitas Calmon, Patrícia Maluf Cury, Alaor Caetano, Aldenis Albaneze Borim, Ana Elizabete Silva 
World J Gastroenterol 12(4):625-629. Published online Jan 28, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i4.625
Amir Houshang Mohammad Alizadeh, Mehrdad Hajilooi, Mitra Ranjbar, Farahnaz Fallahian, Seyed Mohsen Mousavi 
World J Gastroenterol 12(4):630-635. Published online Jan 28, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i4.630
Case Report
Satoshi Hagiwara, Hitoshi Takagi, Daisuke Kanda, Naondo Sohara, Satoru Kakizaki, Kenji Katakai, Teruo Yoshinaga, Tsugio Higuchi, Kenichi Nomoto, Hiroyuki Kuwano, Masatomo Mori 
World J Gastroenterol 12(4):652-655. Published online Jan 28, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i4.652
Satoru Kakizaki, Hitoshi Takagi, Yuichi Yamazaki, Naondo Sohara, Ken Sato, Takeaki Nagamine, Masatomo Mori 
World J Gastroenterol 12(4):659-661. Published online Jan 28, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i4.659
Yasumitsu Hirano, Kaeko Oyama, Hiroshi Nozawa, Takuo Hara, Koichi Nakada, Masahiro Hada, Takeshi Takagi, Makoto Hirano 
World J Gastroenterol 12(4):662-664. Published online Jan 28, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i4.662