BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Original Article
Nao Fujimori, Hisato Igarashi, Akira Asou, Ken Kawabe, Lingaku Lee, Takamasa Oono, Taichi Nakamura, Yusuke Niina, Masayuki Hijioka, Masahiko Uchida, Kazuhiro Kotoh, Kazuhiko Nakamura, Tetsuhide Ito, Ryoichi Takayanagi 
World J Gastrointest Endosc 5(3):81-88. Published online Mar 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i3.81
Brief Article
Hiroyuki Yajima, Hajime Isomoto, Hiroaki Nishioka, Naoyuki Yamaguchi, Ken Ohnita, Tatsuki Ichikawa, Fuminao Takeshima, Saburo Shikuwa, Masahiro Ito, Kazuhiko Nakao, Kazuhiro Tsukamoto, Shigeru Kohno 
World J Gastrointest Endosc 5(3):102-110. Published online Mar 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i3.102
Takashi Ibuka, Hiroshi Araki, Tomohiko Sugiyama, Takayuki Nakanishi, Fumito Onogi, Masahito Shimizu, Takeshi Hara, Tsuyoshi Takami, Hisashi Tsurumi, Hisataka Moriwaki 
World J Gastrointest Endosc 5(3):111-116. Published online Mar 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i3.111
Kiyonori Kobayashi, Miyuki Mukae, Taishi Ogawa, Kaoru Yokoyama, Miwa Sada, Wasaburo Koizumi 
World J Gastrointest Endosc 5(3):117-121. Published online Mar 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i3.117
Case Report
So Nakaji, Nobuto Hirata, Toshiyasu Shiratori, Masayoshi Kobayashi, Masami Inase 
World J Gastrointest Endosc 5(3):132-134. Published online Mar 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i3.132
Letters To The Editor
Tetsuya Ohira, Akira Hokama, Nagisa Kinjo, Manabu Nakamoto, Chiharu Kobashigawa, Yuya Kise, Satoshi Yamashiro, Fukunori Kinjo, Yukio Kuniyoshi, Jiro Fujita 
World J Gastrointest Endosc 5(3):138-140. Published online Mar 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i3.138