BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Silvia Carrara, Maria Chiara Petrone, Pier Alberto Testoni, Paolo Giorgio Arcidiacono 
World J Gastrointest Endosc 5(4):141-147. Published online Apr 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i4.141
Brief Article
Lyndon V Hernandez, Dominic Klyve, Scott E Regenbogen 
World J Gastrointest Endosc 5(4):169-173. Published online Apr 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i4.169
Nicholas Eleftheriadis, Haruhiro Inoue, Haruo Ikeda, Manabu Onimaru, Akira Yoshida, Toshihisa Hosoya, Roberta Maselli, Shin-ei Kudo 
World J Gastrointest Endosc 5(4):174-179. Published online Apr 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i4.174
Case Report
Ivo Boškoski, Andrea Tringali, Rosario Landi, Pietro Familiari, Anna Chiara Iolanda Contini, Claudio Pintus, Guido Costamagna 
World J Gastrointest Endosc 5(4):186-188. Published online Apr 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i4.186
Eduardo Tomohissa Yamashita, Wagner Takahashi, Daniel Yuiti Kuwashima, Tiago Ribeiro Langoni, Adriana Costa-Genzini 
World J Gastrointest Endosc 5(4):189-190. Published online Apr 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i4.189
Eikichi Ihara, Hiroshi Matsuzaka, Kuniomi Honda, Yoshitaka Hata, Yorinobu Sumida, Hirotada Akiho, Tadashi Misawa, Satoshi Toyoshima, Yoshiharu Chijiiwa, Kazuhiko Nakamura, Ryoichi Takayanagi 
World J Gastrointest Endosc 5(4):191-196. Published online Apr 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i4.191
Yuzo Otaki, Kiyoaki Homma, Yoshitakata Nawata, Kazuomi Imaizumi, Shigeru Arai 
World J Gastrointest Endosc 5(4):197-200. Published online Apr 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i4.197
Letters To The Editor
Dirk Bandorski, Johannes Gehron, Reinhard Höltgen 
World J Gastrointest Endosc 5(4):201-202. Published online Apr 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i4.201