BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Hira Hanif, Mukarram Jamat Ali, Ammu T Susheela, Iman Waheed Khan, Maria Alejandra Luna-Cuadros, Muzammil Muhammad Khan, Daryl Tan-Yeung Lau 
World J Gastroenterol 28(2):216-229. Published online Jan 14, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i2.216
Case Control Study
Observational Study
Abeer Babiker Idris, Alaa B Idris, Manal A Gumaa, Mohammed Babiker Idris, Amanda Elgoraish, Mohamed Mansour, Dalia Allam, Bashir MO Arbab, Nazar Beirag, El-Amin M Ibrahim, Mohamed A Hassan 
World J Gastroenterol 28(2):242-262. Published online Jan 14, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i2.242
Prospective Study
Chun-Ting Chen, Ming-Ying Lu, Meng-Hsuan Hsieh, Pei-Chien Tsai, Tsai-Yuan Hsieh, Ming-Lun Yeh, Ching-I Huang, Yi-Shan Tsai, Yu-Min Ko, Ching-Chih Lin, Kuan-Yu Chen, Yu-Ju Wei, Po-Yao Hsu, Cheng-Ting Hsu, Tyng-Yuan Jang, Ta-Wei Liu, Po-Cheng Liang, Ming-Yen Hsieh, Zu-Yau Lin, Chung-Feng Huang, Jee-Fu Huang, Chia-Yen Dai, Wan-Long Chuang, Yu-Lueng Shih, Ming-Lung Yu 
World J Gastroenterol 28(2):263-274. Published online Jan 14, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i2.263