BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Frontier
Review
Minireviews
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Ming-Ying Lu, Ming-Lun Yeh, Ching-I Huang, Shu-Chi Wang, Yi-Shan Tsai, Pei-Chien Tsai, Yu-Min Ko, Ching-Chih Lin, Kuan-Yu Chen, Yu-Ju Wei, Po-Yao Hsu, Cheng-Ting Hsu, Tyng-Yuan Jang, Ta-Wei Liu, Po-Cheng Liang, Ming-Yen Hsieh, Zu-Yau Lin, Shinn-Cherng Chen, Chung-Feng Huang, Jee-Fu Huang, Chia-Yen Dai, Wan-Long Chuang, Ming-Lung Yu 
World J Gastroenterol 28(1):140-153. Published online Jan 7, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i1.140
Systematic Reviews