BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Topic Highlight
Colorectal Cancer
Basic Research
Rapid Communication
Lu-Nan Yan, Xiao-Li Chen, Zhi-Hui Li, Bo Li, Shi-Chun Lu, Tian-Fu Wen, Yong Zeng, Hui-Hua Yiao, Jia-Yin Yang, Wen-Tao Wang, Ming-Qing Xu 
World J Gastroenterol 13(13):1970-1974. Published online Apr 7, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i13.1970
Case Report
Naoki Matsumoto, Kiyoshi Yokoyama, Kazuhiko Nakai, Toshiki Yamamoto, Takeshi Otani, Masahiro Ogawa, Naohide Tanaka, Ariyoshi Iwasaki, Yasuyuki Arakawa, Masahiko Sugitani 
World J Gastroenterol 13(13):1995-1997. Published online Apr 7, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i13.1995