BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Guidelines For Clinical Practice
Takao Itoi, Atushi Sofuni, Fumihide Itokawa, Takayoshi Tsuchiya, Toshio Kurihara, Kentaro Ishii, Shujiro Tsuji, Nobuhito Ikeuchi, Fuminori Moriyasu 
World J Gastrointest Endosc 2(2):50-53. Published online Feb 16, 2010. doi: 10.4253/wjge.v2.i2.50
Review
Brief Articles
Kouichi Nonaka, Shin Arai, Keiko Ishikawa, Masamitsu Nakao, Yousuke Nakai, Osamu Togawa, Koji Nagata, Michio Shimizu, Yutaka Sasaki, Hiroto Kita 
World J Gastrointest Endosc 2(2):69-74. Published online Feb 16, 2010. doi: 10.4253/wjge.v2.i2.69
Case Report