BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Hai-Ning Liu, Can Yao, Xiao-Fan Wang, Ning-Ping Zhang, Yan-Jie Chen, Dong Pan, Guo-Ping Zhao, Xi-Zhong Shen, Hao Wu, Tao-Tao Liu 
World J Gastroenterol 29(4):706-730. Published online Jan 28, 2023. doi: 10.3748/wjg.v29.i4.706
Observational Study
Case Report