BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Retrospective Study
Yan-Yu Wang, Xu Yang, Yun-Chao Wang, Jun-Yu Long, Hui-Shan Sun, Yi-Ran Li, Zi-Yu Xun, Nan Zhang, Jing-Nan Xue, Cong Ning, Jun-Wei Zhang, Cheng-Pei Zhu, Long-Hao Zhang, Xiao-Bo Yang, Hai-Tao Zhao 
World J Gastroenterol 29(10):1614-1626. Published online Mar 14, 2023. doi: 10.3748/wjg.v29.i10.1614
Observational Study
Riccardo Vasapolli, Florent Ailloud, Sebastian Suerbaum, Jens Neumann, Nadine Koch, Lukas Macke, Jörg Schirra, Julia Mayerle, Peter Malfertheiner, Christian Schulz 
World J Gastroenterol 29(10):1638-1647. Published online Mar 14, 2023. doi: 10.3748/wjg.v29.i10.1638
Letter to the Editor