BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Jia-Sheng Cao, Zi-Yi Lu, Ming-Yu Chen, Bin Zhang, Sarun Juengpanich, Jia-Hao Hu, Shi-Jie Li, Win Topatana, Xue-Yin Zhou, Xu Feng, Ji-Liang Shen, Yu Liu, Xiu-Jun Cai 
World J Gastroenterol 27(16):1664-1690. Published online Apr 28, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i16.1664
Minireviews
Alessandra Mangia, Rosa Cotugno, Giovanna Cocomazzi, Maria Maddalena Squillante, Valeria Piazzolla 
World J Gastroenterol 27(16):1728-1737. Published online Apr 28, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i16.1728
Basic Study
Observational Study
Systematic Reviews
Case Report
Johan F Lock, Stanislaus Reimer, Sebastian Pietryga, Rafael Jakubietz, Sven Flemming, Alexander Meining, Christoph-Thomas Germer, Florian Seyfried 
World J Gastroenterol 27(16):1841-1846. Published online Apr 28, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i16.1841